เกษตรทั่วไป

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,211 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (329)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (90)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (581)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (232)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,908)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,374)

   การอารักขาพืช (687)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (229)

   การทำป่าไม้ (182)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,533)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (984)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (446)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,087)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,318)

   โภชนาการของมนุษย์ (306)

   มลภาวะ (144)

   ระเบียบวิธีวิจัย (69)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 329 รายการ   
 

การวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0 สาระการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 96-98

ผู้แต่ง ชิดชนก ไชยพร ,

 

ชวนเที่ยว 20 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 662 หน้า 54-60

ผู้แต่ง สุจิต เมืองสุข ,

 

เกษตรก้าวหน้า-เกษตรกรก้าวตาม (23)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 77-85

ผู้แต่ง สุรพงษ์ โกสิยะจินดา ,

 

นวัตกรรมเด่นระดับโลกที่ต้องบอกต่อ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 662 หน้า 86-87

ผู้แต่ง สาวบางแค 22, นามแฝง ,

 

เกษตรก้าวหน้า-เกษตรกรก้าวตาม (24)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 93-101

ผู้แต่ง สุรพงษ์ โกสิยะจินดา ,

 

ไต้หวัน สวรรค์คนกินผัก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 662 หน้า 96-97

ผู้แต่ง วิลาสินี แอล โฟลเดอร์นาวร์ ,

 

8 นวัตกรรมเด่นจาก มทร. ธัญบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 664 หน้า 90-91

ผู้แต่ง สาวบางแค 22, นามแฝง ,

 

ประเทศที่ก้าวหน้าทางการเกษตรเขาวิจัยและให้งานวิจัยขับเคลื่อนประเทศอย่างไร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 142-149

ผู้แต่ง เปรม ณ สงขลา ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 329 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University