เอกสารส่งเสริม / คู่มือเกษตรกร

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,156 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (323)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (94)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (557)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (200)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,517)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,400)

   การอารักขาพืช (659)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (197)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,614)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,037)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (449)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,199)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,316)

   โภชนาการของมนุษย์ (296)

   มลภาวะ (121)

   ระเบียบวิธีวิจัย (77)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 36 รายการ   
 

ต้นอ่อนทานตะวันงอก กินบำรุงสมอง เพาะง่าย ขายได้เงิน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 620 หน้า 52-53

ผู้แต่ง พัฒนา นรมาศ ,

 

Role of genetics in managing declining fisheries resources

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร Kasetsart University Fisheries Research Bulletin (Thailand)

ปีที่ (Vol.) 39 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 40-74

ผู้แต่ง Hallerman, Eric ,

 

ชีวิตที่พอเพียง เล่ม 8

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ชื่อหนังสือ การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จำนวนหน้า 215 หน้า

ผู้แต่ง ธนาภรณ์ กระสวยทอง ,

 

คู่มือการใช้โปรแกรม DREAM ในการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ชื่อหนังสือ คู่มือการใช้โปรแกรม DREAM ในการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย

จำนวนหน้า 215 หน้า

ผู้แต่ง สุวรรณา ประณีตวตกุล ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 36 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University