ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,788 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (298)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (77)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (585)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (273)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,059)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,467)

   การอารักขาพืช (844)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (353)

   การทำป่าไม้ (175)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,769)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,026)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (480)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,083)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,168)

   โภชนาการของมนุษย์ (352)

   มลภาวะ (153)

   ระเบียบวิธีวิจัย (61)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 211 รายการ   
 

เอนไซม์ในอาหาร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2562

ผู้แต่ง โชคชัย ธีรกุลเกียรติ ,

 

Manual of animal cell and tissue culture techniques

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2562

ผู้แต่ง Wipa Tangkananond ,

 

หลักการสอนสิ่งแวดล้อม

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2562

ผู้แต่ง วินัย วีระวัฒนานนท์ ,

 

อนามัยสิ่งแวดล้อม

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2562

ผู้แต่ง พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ ,

 

พิษวิทยาชีวภาพในสัตว์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2561

ผู้แต่ง วสกร บัลลังก์โพธิ์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 211 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University