ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 26,031 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (367)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (107)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (642)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (250)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,376)

   พืชศาสตร์และการผลิต (6,450)

   การอารักขาพืช (835)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (249)

   การทำป่าไม้ (245)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (4,198)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,236)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (540)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,404)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,605)

   โภชนาการของมนุษย์ (338)

   มลภาวะ (169)

   ระเบียบวิธีวิจัย (92)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 206 รายการ   
 

พิษวิทยาชีวภาพในสัตว์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2561

ผู้แต่ง วสกร บัลลังก์โพธิ์ ,

 

บทนำ: บทที่ 1

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ

ชื่อหนังสือ บทนำ: บทที่ 1

จำนวนหน้า 464 หน้า

ผู้แต่ง พันธ์ทิพย์ จงโกรย , โสพนา จันทวงศ์ ,

 

การวิเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงตรรกะสำหรับวางแผนงานวิจัย: บทที่ 2

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ

ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงตรรกะสำหรับวางแผนงานวิจัย: บทที่ 2

จำนวนหน้า 464 หน้า

ผู้แต่ง ปิยะ ดวงพัตรา ,

 

วิธีการ เทคนิค และเครื่องมือในการสำรวจการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุมชน: บทที่ 3

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ

ชื่อหนังสือ วิธีการ เทคนิค และเครื่องมือในการสำรวจการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุมชน: บทที่ 3

จำนวนหน้า 464 หน้า

ผู้แต่ง พันธ์ทิพย์ จงโกรย , เพ็ญพร เจนการกิจ , สุพรรณิกา โกยสิน ,

 

วิธีการวิเคราะห์ระบบทางเศรษฐสังคม: บทที่ 4

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ

ชื่อหนังสือ วิธีการวิเคราะห์ระบบทางเศรษฐสังคม: บทที่ 4

จำนวนหน้า 464 หน้า

ผู้แต่ง พันธ์ทิพย์ จงโกรย , นรุณ วรามิตร ,

 

การประเมินทางเศรษฐกิจ: บทที่ 5

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ

ชื่อหนังสือ การประเมินทางเศรษฐกิจ: บทที่ 5

จำนวนหน้า 464 หน้า

ผู้แต่ง ปิติ กันตังกุล ,

 

การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2560

ผู้แต่ง สุดสาย ตรีวานิช ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 206 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University