ผลงานวิจัย

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 23,823 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (347)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (100)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (580)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (238)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,931)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,745)

   การอารักขาพืช (763)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (206)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,933)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,158)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (468)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,268)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,409)

   โภชนาการของมนุษย์ (313)

   มลภาวะ (151)

   ระเบียบวิธีวิจัย (87)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 7,183 รายการ   
 

โครงการวิจัยเรื่องการจัดการที่ดินเกษตรไทย: จากวิกฤติสู่ยั่งยืน: เอกสารหลัก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2561

ชื่อเอกสาร โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการที่ดินเกษตรไทย: จากวิกฤติสู่ยั่งยืน: รายงานฉบับสมบูรณ์

ชื่อหนังสือ โครงการวิจัยเรื่องการจัดการที่ดินเกษตรไทย: จากวิกฤติสู่ยั่งยืน: เอกสารหลัก

จำนวนหน้า 942 หน้า

ผู้แต่ง โสภณ ชมชาญ , กรณิศ นพรัตน์ ,

 

การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตร: เอกสารประกอบเล่มที่ 1

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2561

ชื่อเอกสาร โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการที่ดินเกษตรไทย: จากวิกฤติสู่ยั่งยืน: รายงานฉบับสมบูรณ์

ชื่อหนังสือ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตร: เอกสารประกอบเล่มที่ 1

จำนวนหน้า 942 หน้า

ผู้แต่ง โสภณ ชมชาญ , กรณิศ นพรัตน์ ,

 

บทเรียนนานาชาติในการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตร: เอกสารประกอบเล่มที่ 2

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2561

ชื่อเอกสาร โครงการวิจัยเรื่องการจัดการที่ดินเกษตรไทย: จากวิกฤติสู่ยั่งยืน: รายงานฉบับสมบูรณ์

ชื่อหนังสือ บทเรียนนานาชาติในการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตร: เอกสารประกอบเล่มที่ 2

จำนวนหน้า 942 หน้า

ผู้แต่ง โสภณ ชมชาญ , กรณิศ นพรัตน์ ,

 

นโยบายการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรไทย: เอกสารประกอบเล่มที่ 3

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2561

ชื่อเอกสาร โครงการวิจัยเรื่องการจัดการที่ดินเกษตรไทย: จากวิกฤติสู่ยั่งยืน: รายงานฉบับสมบูรณ์

ชื่อหนังสือ นโยบายการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรไทย: เอกสารประกอบเล่มที่ 3

จำนวนหน้า 942 หน้า

ผู้แต่ง โสภณ ชมชาญ , กรณิศ นพรัตน์ ,

 

การจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรของเกษตรกรไทย: เอกสารประกอบเล่มที่ 4

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2561

ชื่อเอกสาร โครงการวิจัยเรื่องการจัดการที่ดินเกษตรไทย: จากวิกฤติสู่ยั่งยืน: รายงานฉบับสมบูรณ์

ชื่อหนังสือ การจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรของเกษตรกรไทย: เอกสารประกอบเล่มที่ 4

จำนวนหน้า 942 หน้า

ผู้แต่ง โสภณ ชมชาญ , กรณิศ นพรัตน์ ,

 

ผลจากนโยบายการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรไทย: เอกสารประกอบเล่มที่ 5

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2561

ชื่อเอกสาร โครงการวิจัยเรื่องการจัดการที่ดินเกษตรไทย: จากวิกฤติสู่ยั่งยืน: รายงานฉบับสมบูรณ์

ชื่อหนังสือ ผลจากนโยบายการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรไทย: เอกสารประกอบเล่มที่ 5

จำนวนหน้า 942 หน้า

ผู้แต่ง โสภณ ชมชาญ , กรณิศ นพรัตน์ ,

 

TLR-4 gene polymorphism in Indian Murrah buffaloes (Bubalus bubalis)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 1-8

ผู้แต่ง G.S. Sonawane , Archana Verma , I.D. Gupta , Indrasen Chauhan ,

 

Status of Johne’s disease in buffalo population of Malwa region using goat based Indigenous ELISA kit

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 9-16

ผู้แต่ง Sachin Digambar Audarya , Manju Singh , Bjorn John Stephen , Sahzad , Kundan Kumar Chaubey , Saurabh Gupta , Anjali Pachoori , Sujata Jayaraman , Gajendra Kumar Aseri , Jagdip Singh Sohal , Ashok Kumar Bhatia , Shoor Vir Singh ,

 

Antibiogram and total viable bacteria count in uterine lavage of normal, sub-clinical and clinical endometritic postpartum buffaloes

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 17-24

ผู้แต่ง N.K. Bajaj , S. Agrawal , S.K. Jain , V. Sharma , A. Mourya , O.P. Shrivastava ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 7,183 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University