ผลงานวิจัย

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,156 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (323)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (94)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (557)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (200)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,517)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,400)

   การอารักขาพืช (659)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (197)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,614)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,037)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (449)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,199)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,316)

   โภชนาการของมนุษย์ (296)

   มลภาวะ (121)

   ระเบียบวิธีวิจัย (77)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 6,673 รายการ   
 

อนุภาคการชนไก่ในนิทานเรื่องพระรถเมรี: ร่องรอยสู่ความเป็น "เมือง" ในสุวรรณภูมิ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร นางสิบสอง-พระรถเมรีศึกษา

ชื่อหนังสือ อนุภาคการชนไก่ในนิทานเรื่องพระรถเมรี: ร่องรอยสู่ความเป็น "เมือง" ในสุวรรณภูมิ

จำนวนหน้า 442 หน้า

ผู้แต่ง สุกัญญา สุจฉายา ,

 

ปัจจัยทางดินที่ส่งผลต่อปริมาณและการแจกกระจายของคาร์บอนอินทรีย์ในดินตะกอนน้ำพาบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ปัจจัยทางดินที่ส่งผลต่อปริมาณและการแจกกระจายของคาร์บอนอินทรีย์ในดินตะกอนน้ำพาบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง อภิรักษ์ จงเหลืองสอาด , วิทยา จินดาหลวง , ทิมทอง ดรุณสนธยา ,

 

การตกค้างของสารไดยูรอนในดินที่ใช้ปลูกสับปะรด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ การตกค้างของสารไดยูรอนในดินที่ใช้ปลูกสับปะรด

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง พงศกร ตันตะราวงศา , ดาวจรัส เกตุโรจน์ ,

 

ชนิดและความเข้มข้นของโลหะหนักในดินบริเวณริมถนนของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ชนิดและความเข้มข้นของโลหะหนักในดินบริเวณริมถนนของประเทศไทย

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง ณัฐนันท์ ไกรเลิศรัตนชัย , ดาวจรัส เกตุโรจน์ , วรชาติ วิศวพิพัฒน์ ,

 

ผลของช่วงเวลาในการปลูกข้าวต่อพัฒนาการของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในการปลูกข้าวนาโยนอินทรีย์ในพื้นที่นาน้ำฝน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ผลของช่วงเวลาในการปลูกข้าวต่อพัฒนาการของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในการปลูกข้าวนาโยนอินทรีย์ในพื้นที่นาน้ำฝน

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง ธีรวุฒิ ลาภตระกูล , สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล , ทรงพล คูณศรีสุข , แสงชัย เอกประทุมชัย ,

 

ผลของหินปูนบดและเบนทอไนต์ต่อสมบัติดินและผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนชุดดินยโสธร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ผลของหินปูนบดและเบนทอไนต์ต่อสมบัติดินและผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนชุดดินยโสธร

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง พรรษา มะยมรัฐ , ศุภิฌา ธนะจิตต์ , สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม ,

 

แนวทางการพัฒนา Bacillus thuringiensis JC590 ในรูปแบบผงแห้งและประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกระทู้ผัก, Spodoptera litura (F.)

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ แนวทางการพัฒนา Bacillus thuringiensis JC590 ในรูปแบบผงแห้งและประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกระทู้ผัก, Spodoptera litura (F.)

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง รัตนาภรณ์ ช้างอยู่ , จริยา จันทร์ไพแสง , ประกาย ราชณุวงษ์ ,

 

Effect of soil arsenic concentration on growth and arsenic concentration in Hawm Klong Luang 1 rice seedling

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง Kim Sok Heng Te , Khwunta Khawmee , Jumpen Onthong ,

 

การคัดเลือกจีโนมของมะเขือเทศโดยวิธีปกติและการถ่วงน้ำหนักของลักษณะปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ การคัดเลือกจีโนมของมะเขือเทศโดยวิธีปกติและการถ่วงน้ำหนักของลักษณะปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง ภาสกร ฟุ้งฟู , เจนจิรา ดวงจิต ,

 

การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวไร่โดยอาศัยลักษณะสัณฐานวิทยา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวไร่โดยอาศัยลักษณะสัณฐานวิทยา

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง นเรศศักดิ์ เชื้อคนแข็ง , นิภาภรณ์ สีทาพุฒ , ธนพร ขจรผล , ชลธิรา แสงศิริ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 6,673 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University