บทความในหนังสือ

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 20,538 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (306)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (83)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (505)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (181)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,174)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,031)

   การอารักขาพืช (610)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (183)

   การทำป่าไม้ (205)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,239)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (982)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (428)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,142)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,152)

   โภชนาการของมนุษย์ (275)

   มลภาวะ (109)

   ระเบียบวิธีวิจัย (70)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 3,959 รายการ   
 

อนุภาคการชนไก่ในนิทานเรื่องพระรถเมรี: ร่องรอยสู่ความเป็น "เมือง" ในสุวรรณภูมิ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร นางสิบสอง-พระรถเมรีศึกษา

ชื่อหนังสือ อนุภาคการชนไก่ในนิทานเรื่องพระรถเมรี: ร่องรอยสู่ความเป็น "เมือง" ในสุวรรณภูมิ

จำนวนหน้า 442 หน้า

ผู้แต่ง สุกัญญา สุจฉายา ,

 

บทนำ: บทที่ 1

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ

ชื่อหนังสือ บทนำ: บทที่ 1

จำนวนหน้า 464 หน้า

ผู้แต่ง พันธ์ทิพย์ จงโกรย , โสพนา จันทวงศ์ ,

 

การวิเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงตรรกะสำหรับวางแผนงานวิจัย: บทที่ 2

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ

ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงตรรกะสำหรับวางแผนงานวิจัย: บทที่ 2

จำนวนหน้า 464 หน้า

ผู้แต่ง ปิยะ ดวงพัตรา ,

 

วิธีการ เทคนิค และเครื่องมือในการสำรวจการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุมชน: บทที่ 3

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ

ชื่อหนังสือ วิธีการ เทคนิค และเครื่องมือในการสำรวจการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุมชน: บทที่ 3

จำนวนหน้า 464 หน้า

ผู้แต่ง พันธ์ทิพย์ จงโกรย , เพ็ญพร เจนการกิจ , สุพรรณิกา โกยสิน ,

 

วิธีการวิเคราะห์ระบบทางเศรษฐสังคม: บทที่ 4

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ

ชื่อหนังสือ วิธีการวิเคราะห์ระบบทางเศรษฐสังคม: บทที่ 4

จำนวนหน้า 464 หน้า

ผู้แต่ง พันธ์ทิพย์ จงโกรย , นรุณ วรามิตร ,

 

การประเมินทางเศรษฐกิจ: บทที่ 5

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ

ชื่อหนังสือ การประเมินทางเศรษฐกิจ: บทที่ 5

จำนวนหน้า 464 หน้า

ผู้แต่ง ปิติ กันตังกุล ,

 

การประยุกต์วิธีการ เทคนิค และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ในการสำรวจและประเมิน คุณภาพ และ ปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติ: บทที่ 6

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ

ชื่อหนังสือ การประยุกต์วิธีการ เทคนิค และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ในการสำรวจและประเมิน คุณภาพ และ ปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติ: บทที่ 6

จำนวนหน้า 464 หน้า

ผู้แต่ง รัฐชา ชัยชนะ , ชัยสิทธิ์ ทองจู , วิพักตร์ จินตนา , บงกชรัตน์ ปิติยนต์ ,

 

การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการสำรวจ การประเมินการใช้ประโยชน์ที่ดินและการแสดงผลข้อมูล: บทที่ 7

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ

ชื่อหนังสือ การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการสำรวจ การประเมินการใช้ประโยชน์ที่ดินและการแสดงผลข้อมูล: บทที่ 7

จำนวนหน้า 464 หน้า

ผู้แต่ง สุพรรณิกา โกยสิน ,

 

การสำรวจและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและการชี้วัดความยั่งยืน: บทที่ 8

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ

ชื่อหนังสือ การสำรวจและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและการชี้วัดความยั่งยืน: บทที่ 8

จำนวนหน้า 464 หน้า

ผู้แต่ง พรรณนภา ศักดิ์สูง , จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ ,

 

การบูรณาการวิธีการและเทคนิคในการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ: บทที่ 9

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ

ชื่อหนังสือ การบูรณาการวิธีการและเทคนิคในการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ: บทที่ 9

จำนวนหน้า 464 หน้า

ผู้แต่ง พันธ์ทิพย์ จงโกรย , สุพรรณิกา โกยสิน ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 3,959 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University