บทความในหนังสือ

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,788 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (298)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (77)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (585)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (273)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,059)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,467)

   การอารักขาพืช (844)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (353)

   การทำป่าไม้ (175)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,769)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,026)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (480)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,083)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,168)

   โภชนาการของมนุษย์ (352)

   มลภาวะ (153)

   ระเบียบวิธีวิจัย (61)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 3,758 รายการ   
 

Chapter 3: Hydroperoxides in the bio-aldehyde synthesis pathway of the brown algae Saccharina angustata

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2563

ผู้แต่ง Kangsadan Boonprab ,

 

Effect of rice bran wax oleogel as fat replacement on cake quality

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

จำนวนหน้า 969 หน้า

ผู้แต่ง Thipsuda Suvannan , Masubon Thongngam ,

 

การทดแทนแป้งสาลีด้วยผงฟักทองญี่ปุ่นต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีของขนมปัง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ การทดแทนแป้งสาลีด้วยผงฟักทองญี่ปุ่นต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีของขนมปัง

จำนวนหน้า 969 หน้า

ผู้แต่ง ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ , จุรารัตน์ ธรรมศรี , ธนพร แซ่ลิ้ว , กัญจน์พัชร์ อุปลศิลป์ ,

 

ผลของสนามไฟฟ้าแบบปานกลางภายใต้ความดันต่อการสกัดสารฟีนอลิกทั้งหมด แอนโทไซยานินทั้งหมด และเปอร์เซ็นต์สีของพอลิเมอร์จากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ ผลของสนามไฟฟ้าแบบปานกลางภายใต้ความดันต่อการสกัดสารฟีนอลิกทั้งหมด แอนโทไซยานินทั้งหมด และเปอร์เซ็นต์สีของพอลิเมอร์จากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่

จำนวนหน้า 969 หน้า

ผู้แต่ง ภัคจีรกร แย้มเกษร , ปิติยา กมลพัฒนะ ,

 

การเพิ่มการรอดชีวิตของจุลินทรีย์โพรไบโอติกในน้ำสับปะรดโดยวิธีการห่อหุ้มด้วยแอลจิเนต

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ การเพิ่มการรอดชีวิตของจุลินทรีย์โพรไบโอติกในน้ำสับปะรดโดยวิธีการห่อหุ้มด้วยแอลจิเนต

จำนวนหน้า 969 หน้า

ผู้แต่ง ไกลกว่า วุฒิเสน , ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ , อรพิน เกิดชูชื่น , รัตติยา แววนุกูล ,

 

Fabrication of chitosan-coated ascorbyl dipalmitate nanoparticles by rapid expansion of subcritical solutions coupled with ionic gelation

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

จำนวนหน้า 969 หน้า

ผู้แต่ง Yuntia Astutisari , Rangrong Yoksan , Amporn Sane ,

 

การศึกษาช่วงเวลาและปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการลงเกาะของหอยแมลงภู่ในอ่าวศรีราชา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ การศึกษาช่วงเวลาและปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการลงเกาะของหอยแมลงภู่ในอ่าวศรีราชา

จำนวนหน้า 511 หน้า

ผู้แต่ง สาโรจน์ เริ่มดำริห์ , อลงกต อินทรชาติ , นิติพัฒน์ พลอยประดับ , อรรถวุฒิ กันทะวงศ์ , กนกวรรณ ขาวด่อน ,

 

ลักษณะของจะงอยปาก และความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนจะงอยปากกับความยาวและน้ำหนักของหมึกกระดอง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ลักษณะของจะงอยปาก และความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนจะงอยปากกับความยาวและน้ำหนักของหมึกกระดอง

จำนวนหน้า 511 หน้า

ผู้แต่ง สนธยา ผุยน้อย , จรวย สุขแสงจันทร์ , ภาวิดา ประสพสุข , รสิตา รื่นหาญ ,

 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อประชากรหอยลาย (Paratapes undulatus (Born, 1778)) และสัตว์พื้นทะเลชนิดเด่น บริเวณช่องเกาะช้าง จังหวัดตราด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อประชากรหอยลาย (Paratapes undulatus (Born, 1778)) และสัตว์พื้นทะเลชนิดเด่น บริเวณช่องเกาะช้าง จังหวัดตราด

จำนวนหน้า 511 หน้า

ผู้แต่ง ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร , นภาขวัญ แหวนเพชร , จิตติมา อายุตตะกะ , ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล ,

 

การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกด้วระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกด้วระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

จำนวนหน้า 511 หน้า

ผู้แต่ง นิคม ละอองศิริวงศ์ , สุพัฒน์ คงพ่วง , ลักขณา ละอองศิริวงศ์ , ประมัยพร ทองคณารักษ์ , นภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์ , จุฑารัตน์ กิตติวานิช ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 3,758 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University