หนังสือ

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,156 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (323)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (94)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (557)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (200)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,517)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,400)

   การอารักขาพืช (659)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (197)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,614)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,037)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (449)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,199)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,316)

   โภชนาการของมนุษย์ (296)

   มลภาวะ (121)

   ระเบียบวิธีวิจัย (77)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,040 รายการ   
 

ปลาทะเลจากท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์คุระบุรี จังหวัดพังงา

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2560

ผู้แต่ง กิตติยา ไตรญาณ , พนาภรณ์ วรรธนะชัยแสง , นัยสิทธิ์ สอดสี , นิศาชล สาดแก้ว , รังสินี วงศ์สมศรี , ณัฐภัทร โหงวเกิด , กชกร เกิดแก้ว , สุวนันท์ วิมลรัชต์มโนรม , กิตติคุณ โคตรแก้ว , กิตติคุณ สมสกุล , ศิริลักษณ์ ลิ้มธนะกุล , มนัสวี พิณศรี , ธิติ กอบเบญจพล , ปริญญา จันทร์แจ่ม , ชวิน เฉลิมมิตร , กรกนก แจ่มศรี , พรนภา ชื่นตา , วรรณนิสา วิมาลา , ศิริพร เจริญพรธรรมา , ปัญจรัตน์ รัตนสุขวิมล , นิชนันท์ กุลปรีดา , สิรวิชญ์ พันธ์อุดม , รพี บัวลอย , สิรภพ โปราณานนท์ , บุญญาพร กระชน , พลอยรุ้ง มาประเทียบ , กฤษฎา เจริญสุข , วรปรัชญ์ แจ้วชุ่มชื่น , จุฑามาส อินทวิชญ , กุลสตรี กุลบุตร , พลอยไพลิน รังสีธรรมปัญญา , วิสัย คงแก้ว , สมจิต พงศ์ประเสริฐ , ธเนศ อินตน , ทินกร สำนัก , สหัส ราชเมืองขวาง ,

 

สัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังจากท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านในอำเภอสุขสำราญและอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2560

ผู้แต่ง กิตติยา ไตรญาณ , พนาภรณ์ วรรธนะชัยแสง , นัยสิทธิ์ สอดสี , นิศาชล สาดแก้ว , รังสินี วงศ์สมศรี , ณัฐภัทร โหงวเกิด , กชกร เกิดแก้ว , สุวนันท์ วิมลรัชต์มโนรม , กิตติคุณ โคตรแก้ว , กิตติคุณ สมสกุล , ศิริลักษณ์ ลิ้มธนะกุล , มนัสวี พิณศรี , ธิติ กอบเบญจพล , ปริญญา จันทร์แจ่ม , ชวิน เฉลิมมิตร , กรกนก แจ่มศรี , พรนภา ชื่นตา , วรรณนิสา วิมาลา , ศิริพร เจริญพรธรรมา , ปัญจรัตน์ รัตนสุขวิมล , นิชนันท์ กุลปรีดา , สิรวิชญ์ พันธ์อุดม , รพี บัวลอย , สิรภพ โปราณานนท์ , บุญญาพร กระชน , พลอยรุ้ง มาประเทียบ , กฤษฎา เจริญสุข , วรปรัชญ์ แจ้วชุ่มชื่น , จุฑามาส อินทวิชญ , กุลสตรี กุลบุตร , พลอยไพลิน รังสีธรรมปัญญา , วิสัย คงแก้ว , สมจิต พงศ์ประเสริฐ , ธเนศ อินตน , ทินกร สำนัก , สหัส ราชเมืองขวาง ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,040 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University