ผลงานทั้งหมด :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (298)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (77)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (593)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (282)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,157)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,503)

   การอารักขาพืช (850)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (353)

   การทำป่าไม้ (175)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,914)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,047)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (484)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,089)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,189)

   โภชนาการของมนุษย์ (356)

   มลภาวะ (158)

   ระเบียบวิธีวิจัย (61)

  ผลงานล่าสุด

รู้จักปุ๋ยเคมี

ผู้แต่ง สรสิทธ์ วัชโรทยาน

ปีพิมพ์   2558

Smart farmer ต้นแบบ อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 2

ผู้แต่ง สุพิศ เหล่าจตุรพิศ , วิสาข์ คนเจน , นันท์ปพร โกซิน , ...

ปีพิมพ์   2561

สังคมชนบทไทยสมัยใหม่กับปัจจัยกำหนดวิถีการดำเนินชีวิต

ผู้แต่ง กนกวรา พวงประยงค์ , สานิตย์ หนูนิล

ปีพิมพ์   2561

โลกาภิบาลมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ผู้แต่ง ไพลิน กิตติเสรีชัย

ปีพิมพ์   2562

การเกิดขึ้น การตกต่ำและการกลับมาอีกครั้งของอุตสาหกรรมคราฟต์เบียร์ญี่ปุ่น

ผู้แต่ง นิธิ เนื่องจำนงค์ , วริศรา อิ่มพิทักษ์

ปีพิมพ์   2562

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

ไม้ป่าภาคใต้ เล่มที่ 1 (พรรณไม้วงศ์ Acanthaceae ถึงวงศ์ Escalloniaceae)

ผู้แต่ง ไซมอน การ์ดเนอร์ , พินดา สิทธิสุนทร , ก่องกานดา ชยามฤต , ...

ปีพิมพ์   2558

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติกรีนไลฟ์

ผู้แต่ง มนตรี ค้ำชู

ปีพิมพ์   2558

เสถียรปาล์ม โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแห่งเมืองกาญจนบุรี

ผู้แต่ง พรชัย เหลืองอาภาพงศ์

ปีพิมพ์   2558

ด้วงงวงมันเทศ ศัตรูหมายเลข 1 ในการปลูกมันเทศ

ผู้แต่ง สุเทพ สหายา

ปีพิมพ์   2560

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University