ผลงานทั้งหมด :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (371)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (108)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (652)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (257)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,530)

   พืชศาสตร์และการผลิต (6,555)

   การอารักขาพืช (850)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (252)

   การทำป่าไม้ (247)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (4,308)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,257)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (544)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,428)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,636)

   โภชนาการของมนุษย์ (343)

   มลภาวะ (173)

   ระเบียบวิธีวิจัย (92)

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

โรคของโหระพา

ผู้แต่ง อรพรรณ วิเศษสังข์

ปีพิมพ์   2556

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University