ผลงานทั้งหมด :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (332)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (98)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (562)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (223)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,680)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,487)

   การอารักขาพืช (665)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (199)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,749)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,102)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (457)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,219)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,346)

   โภชนาการของมนุษย์ (305)

   มลภาวะ (125)

   ระเบียบวิธีวิจัย (81)

  ผลงานล่าสุด

การวิเคราะห์สารระเหยให้กลิ่นในกลิ่นกะทิกลั่นระเหย

ผู้แต่ง ณัฐณิชา กุลนานันท์ , ภควรรณ มีศิริ , ธัญชนก ชำนิไพบูลย์ , ...

ปีพิมพ์   2559

ประสิทธิภาพของกระดาษแข็งเคลือบวานิลลินต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์

ผู้แต่ง พิมพ์วลัญป์ สมบูรณ์ , ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ , รังรอง ยกส้าน , ...

ปีพิมพ์   2559

The optimal drying temperature and moisture content for microwavable job's tears grains

ผู้แต่ง Orathai Bunthawong , Somchai Jomduang

ปีพิมพ์   2559

Production of collagen hydrolysate with antioxidant activity from Pharaoh cuttlefish skin

ผู้แต่ง Sophawan Bousopha , Sitthipong Nalinanon , Chodsana Sriket , ...

ปีพิมพ์   2559

In vitro study on the changes in digestive fluid characteristics as affected by consumption of dietary fiber from lime residues

ผู้แต่ง Saranya Jongaroontaprangsee , Naphaporn Chiewchan , Pawadee Methacanon , ...

ปีพิมพ์   2559

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

โรคของโหระพา

ผู้แต่ง อรพรรณ วิเศษสังข์

ปีพิมพ์   2556

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University