ผลงานทั้งหมด :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (357)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (102)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (683)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (291)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,652)

   พืชศาสตร์และการผลิต (6,285)

   การอารักขาพืช (890)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (290)

   การทำป่าไม้ (198)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (4,122)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,120)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (527)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,236)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,628)

   โภชนาการของมนุษย์ (390)

   มลภาวะ (160)

   ระเบียบวิธีวิจัย (73)

  ผลงานล่าสุด

การวิเคราะห์ปริมาณบีตา-แคโรทีนในผลปาล์มน้ำมันแบบรวดเร็ว

ผู้แต่ง สิรินภา คงเจริญ , วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ , พัชรินทร์ ตัญญะ , ...

ปีพิมพ์   2557

ผลของวันปลูกที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วแลบแลบ

ผู้แต่ง ชื่นจิต แก้วกัญญา , พนิดา หนูกลาง

ปีพิมพ์   2557

การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของกากปาล์มน้ำมันรวมโดยใช้ยีสต์และบาซิลัสซับติลิสเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับสัตว์

ผู้แต่ง มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี , จิรัฏฐวัฒน์ ศรีอ่อนเลิศ , วุฒิกร สระแก้ว , ...

ปีพิมพ์   2557

Constraints of organic vegetable production in northeast Thailand

ผู้แต่ง , ธีรชัย หายทุกข์ , อรุณี พรมคำบุตร , ...

ปีพิมพ์   2557

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

โรคตาลมูกในไก่ชน

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

ปีพิมพ์   2557

การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบคอนโด

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

ปีพิมพ์   2557

พิจิตร 1 ฝรั่งพันธุ์ใหม่จาก สวนคุณลี

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

ปีพิมพ์   2557

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University