ประสิทธิภาพของวัสดุแทรกชนิดต่างๆ และการให้อากาศแก่ระบบจัดเรียงดินหลายชั้นในการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน

รายละเอียด

 • ประสิทธิภาพของวัสดุแทรกชนิดต่างๆ และการให้อากาศแก่ระบบจัดเรียงดินหลายชั้นในการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน

 • Efficiency of inter-layer components and aeration operation of a multi-soil-layering system for domestic wastewater treatment

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 5-7 กุมภาพันธ์ 2544

 • Proceedings of the 39th Kasetsart University Annual Conference: Science, Natural Resources and Environmental Economics

 • 2544

 •   ศุภกาญจน์ ล้วนมณี
    ปิ่นเพชร บุญสุข
    ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
    Wakatsuki, Toshiyuki

 • บทความในหนังสือ

 • 974-553-930-9

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  ทบวงมหาวิทยาลัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39

 • กรุงเทพฯ

 • 5-7 ก.พ. 2544

 • กรุงเทพฯ

 • 444 หน้า

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • น้ำเสีย;การบำบัดน้ำเสีย;การให้อากาศ;ซีโอไลต์;เพอร์ไลต์;เถ้าถ่าน;ประสิทธิภาพ;คุณภาพน้ำ;

 • Wastewater;Wastewater treatment;Aeration;Zeolites;Perlite;Charcoal;Efficiency;Water quality;

 • น้ำเสียจากชุมชน;การบำบัดน้ำเสีย;วัสดุแทรก;การให้อากาศ;ระบบจัดเรียงดินหลายชั้น;ประสิทธิภาพ;คุณภาพน้ำ

 • Multi-soil-layering system

 • KC3909003,KU0199077

 • [1] ศุภกาญจน์ ล้วนมณี (กรมวิชาการเกษตร กองปฐพีวิทยา)
  [2] ปิ่นเพชร บุญสุข (กรมพัฒนาที่ดิน กองวิเคราะห์ดิน)
  [3] ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [4] Wakatsuki, Toshiyuki (Shimane University, Matsue (Japan). Faculty of Life and Environmental Science)

 • [1] Luanmanee, S. (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Soil Science Division)
  [2] Boonsook, P. (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Soil Analysis Division)
  [3] Attanandana, T. (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science)
  [4] Wakatsuki, T. (Shimane University, Matsue (Japan). Faculty of Life and Environmental Science)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University