การวิจัยภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในเขตโครงการทุ่งสัมฤทธิ์ ปีการเพาะปลูก 2538-39

รายละเอียด

 • การวิจัยภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในเขตโครงการทุ่งสัมฤทธิ์ ปีการเพาะปลูก 2538-39

 • Socioeconomic research of the farmers in Thung-Samrit crop year 1995/96

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541

 • Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts

 • 2541

 •   ปรีชา วทัญญู

 • บทความในหนังสือ

 • 974-553-431-5

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  ทบวงมหาวิทยาลัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36

 • กรุงเทพฯ

 • 3-5 ก.พ. 2541

 • กรุงเทพฯ

 • 297 หน้า

 • ไทย

 • E50-ชนบท

 • FARMERS;SURVEYS;SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT;DEVELOPMENT PROJECTS;THAILAND;

 • เกษตรกร;สภาพเศรษฐกิจและสังคม;โครงการทุ่งสัมฤทธิ์

 • KC3607001

 • [1] ปรีชา วทัญญู (กรมพัฒนาที่ดิน กองวางแผนการใช้ที่ดิน)

 • [1] Preecha Watanyoo (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Use Planning Division)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University