การจัดการพื้นที่ลาดชันเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนในภาคเหนือของประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย)

รายละเอียด

 • การจัดการพื้นที่ลาดชันเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนในภาคเหนือของประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย)

 • Management of sloping land for sustainable agriculture in northern Thailand, Chiangrai province

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-6 กุมภาพันธ์ 2536

 • Proceedings of the 31st Kasetsart University Annual Conference: Home Economics, Science, Engineering, Agro-Industry, Economics and Business Administration, Education, Humanities, Natural Resources and Environmental Economics

 • 2536

 •   อุทิศ เตจ๊ะใจ
    ไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์
    อดิศักดิ์ สัจจพงษ์

 • บทความในหนังสือ

 • 0858-4583

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  ทบวงมหาวิทยาลัย

 • กรุงเทพฯ

 • 683 หน้า

 • ไทย

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • UPLAND RICE;SLOPING LAND;SOIL CONSERVATION;WATER CONSERVATION;MANAGEMENT;CROPPING SYSTEMS;YIELDS;SOIL FERTILITY;COST BENEFIT ANALYSIS;THAILAND;

 • ข้าวไร่;พื้นที่ลาดชัน;การอนุรักษ์ดินและน้ำ;การจัดการ;การเกษตรแบบยั่งยืน;ระบบการปลูกพืช;ผลผลิต;ความอุดมสมบูรณ์ของดิน;ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ;จ.เชียงราย

 • KC3109003

 • [1] อุทิศ เตจ๊ะใจ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7)
  [2] ไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์
  [3] อดิศักดิ์ สัจจพงษ์

 • [1] Uthit Taejajai (Land Development Dept., Bangkok (Thailand). Land Development Office Region 7)
  [2] Chaiyasit Anecksamphant
  [3] Adisak Sajjapongse

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University