สมบัติของดินบางประการ การกักเก็บคาร์บอนและไนโตรเจนในดินภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกัน: ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

 • สมบัติของดินบางประการ การกักเก็บคาร์บอนและไนโตรเจนในดินภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกัน: ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 • [Some soil properties, sequestration of carbon and nitrogen in soils under different land use: Land Development Research and Technology Transfer Division, Pakchong District, Nakhon Ratchasima province]

 • 2555

 •   อรรณพ พุทธโส
    โกศล เคนทะ
    ศกุนตลา สุภาลัย
    ศุภฤกษ์ กลิ่นหวล
    นิลภัทร คงพ่วง

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • Journal of Soil and Water Conservation (Thailand)

 • ส.ค. 2555

 • ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 หน้า 21-32

 • ไทย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • E11-ที่ดิน

 • ดิน;การวิเคราะห์ดิน;คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน;คุณภาพดิน;การกักเก็บคาร์บอนในดิน;การกักเก็บไนโตรเจนในดิน;อินทรียวัตถุในดิน;การใช้ประโยชน์ที่ดิน;จ.นครราชสีมา อ.ปากช่อง

 • TAB000125553011

 • [1] อรรณพ พุทธโส (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน กลุ่มสำรวจจำแนกดิน)
  [2] โกศล เคนทะ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน กลุ่มสำรวจจำแนกดิน)
  [3] ศกุนตลา สุภาลัย (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน กลุ่มสำรวจจำแนกดิน)
  [4] ศุภฤกษ์ กลิ่นหวล (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน กลุ่มสำรวจจำแนกดิน)
  [5] นิลภัทร คงพ่วง (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน กลุ่มสำรวจจำแนกดิน)

  เพิ่มเติม

 • [1] Annop Phutthaso (Land Development Department, Bangkok (Thailand). Office of Soil Resources Survey and Research)
  [2] Koson Kentha (Land Development Department, Bangkok (Thailand). Office of Soil Resources Survey and Research)
  [3] Sakuntala Suphalai (Land Development Department, Bangkok (Thailand). Office of Soil Resources Survey and Research)
  [4] Suphalerk Klin-huan (Land Development Department, Bangkok (Thailand). Office of Soil Resources Survey and Research)
  [5] Nillaphat Kongphuang (Land Development Department, Bangkok (Thailand). Office of Soil Resources Survey and Research)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University