จำนวนชุดข้อมูล RADARSAT ที่เหมาะสมสำหรับการประเมินพื้นที่ปลูกข้าวในลุ่มน้ำชี

รายละเอียด

 • จำนวนชุดข้อมูล RADARSAT ที่เหมาะสมสำหรับการประเมินพื้นที่ปลูกข้าวในลุ่มน้ำชี

 • Optimum number of RADARSAT datasets for estimation of rice cropping areas in Chi watershed

 • 2552

 •   เริงศักดิ์ กตเวทิน
    ปาณัทช์ เจิมไธสง

 • บทความในวารสาร

 • แก่นเกษตร

 • Khon Kaen Agriculture Journal (Thailand)

 • ต.ค.-ธ.ค. 2552

 • ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 หน้า 303-310

 • ไทย

 • U40-วิธีการสำรวจ

 • F01-การผลิตพืช

 • พื้นที่ปลูกข้าว;ข้อมูลภาพเรดาร์;จำนวนชุดข้อมูล RADARSAT;การประเมิน;การทำแผนที่;การวิเคราะห์ข้อมูล;การจำแนกข้อมูล;การคัดเลือกชุดข้อมูล;ความถูกต้องของแผนที่;ลุ่มน้ำชี

 • TAB000125542097

 • [1] เริงศักดิ์ กตเวทิน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร)
  [2] ปาณัทช์ เจิมไธสง (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน)

 • [1] Roengsak Katawatin (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Agricultural Resources)
  [2] Panat Jirmthaisong (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 5. Technical Subdivision)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University