จลนศาสตร์การปลดปล่อยโพแทสเซียมของดินที่ลุ่มบริเวณที่ราบภาคกลางของประเทศไทย

รายละเอียด

 • วารสารเกษตร

 • Journal of Agriculture

 • ม.ค.-เม.ย. 2563

 • ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 หน้า 123-133

 • http://journal.agri.cmu.ac.th/

 • ไทย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • ดินนา;ดินที่ลุ่ม;ชุดดิน;สมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน;แร่วิทยาของดิน;โพแทสเซียมในดิน;แร่อิลไลต์;โพแทสเซียมรูปที่แลกเปลี่ยนไม่ได้;ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม;การปลดปล่อยโพแทสเซียม;จลนศาสตร์;ที่ราบ;ภาคกลาง

 • TAB000125631982

 • [1] ทิมทอง ดรุณสนธยา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [2] พัสกร ทะสานนท์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
  [3] วิทยา จินดาหลวง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [4] กรุณา พุ่มทรง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)

 • [1] Timtong Darunsontaya (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science)
  [2] Patsakorn Thasanon (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Policy and Land Use Planning Division)
  [3] Wittaya Jindaluang (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science)
  [4] Karuna Poomsong (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University