สหสัมพันธ์ระหว่างการหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินด้วยวิธี Walkley and Black กับวิธีใช้เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ

รายละเอียด

 • สหสัมพันธ์ระหว่างการหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินด้วยวิธี Walkley and Black กับวิธีใช้เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ

 • Correlation between organic carbon contents in soils by Walkley and Black method and dry combustion method (NCS analyzer)

 • 2562

 •   สุทธิ์เดชา ขุนทอง
    จิราพร สวยสม
    สุรเชษฐ์ นาราภัทร์

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • Journal of Soil and Water Conservation

 • เม.ย. 2562

 • ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 หน้า 29-41

 • http://swcst.or.th/

 • ไทย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • ดิน;เนื้อดิน;อินทรีย์คาร์บอนในดิน;การวิเคราะห์ปริมาณ;วิธีการวิเคราะห์;วิธี Walkley and Black;เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ;สหสัมพันธ์

 • TAB000125631617

 • [1] สุทธิ์เดชา ขุนทอง (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)
  [2] จิราพร สวยสม (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)
  [3] สุรเชษฐ์ นาราภัทร์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)

 • [1] Sutdacha Khunthong (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)
  [2] Chiraphon Suaysom (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)
  [3] Surachet Narabhat (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University