การประเมินความเสื่อมโทรมของดินโดยใช้ตัวชี้วัด Land degradation neutrality (LDN) จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

รายละเอียด

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • Journal of Soil and Water Conservation

 • เม.ย. 2562

 • ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 หน้า 16-28

 • http://swcst.or.th/

 • ไทย

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • E11-ที่ดิน

 • ดินเสื่อมโทรม;ความเสื่อมโทรมของดิน;ตัวชี้วัด LDN;การใช้ประโยชน์ที่ดิน;ความสามารถในการให้ผลผลิตของที่ดิน;การผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิของพืช;คาร์บอนสะสมในดิน;พื้นที่เสี่ยง;การประเมิน;จ.เชียงราย

 • TAB000125631616

 • [1] ศศิรินทร์ ศรีสมเขียว (กรมพัฒนาที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน)
  [2] สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ (กรมพัฒนาที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน)
  [3] พิทยากร ลิ่มทอง (กรมพัฒนาที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน)

 • [1] Sasirin Srisomkiew (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Division of Land Use Policy and Planning. Land Use Analysis Group)
  [2] Somjit Lertdisayawan (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Division of Land Use Policy and Planning. Land Use Analysis Group)
  [3] Pitayakon Limtong (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Division of Land Use Policy and Planning. Land Use Analysis Group)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University