รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินและจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน ระยะที่ 2 พ.ศ. 2544-2546

รายละเอียด

 • มูลนิธิโครงการหลวง

 • เชียงใหม่

 • 191 หน้า

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • U10-คณิตศาสตร์/สถิติ

 • ทรัพยากรน้ำ;การจัดการน้ำ;ลุ่มน้ำ;การจัดการลุ่มน้ำ;ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์;แบบจำลอง;การใช้น้ำ;ประเทศไทย;

 • Water resources;Water management;Watersheds;Watershed management;Geographical information systems;Models;Water use;Thailand;

 • ทรัพยากรน้ำ;การจัดการทรัพยากรน้ำ;พื้นที่ลุ่มน้ำ;การจัดการแบบผสมผสาน;พื้นที่สูง;โปรแกรมคอมพิวเตอร์;ระบบช่วยการตัดสินใจ;แบบจำลอง;การจำลองสถานการณ์

 • Water resource;Watershed;Water management;Integration;Decision support system;Model;Simulation;Resource management

 • TAB000025511002

 • 20190098

 • [1] สันทัด โรจนสุนทร (มูลนิธิโครงการหลวง)
  [2] วันเพ็ญ สุรฤกษ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  [3] ไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [4] วรทัศร์ ขจิตวิชยานุกูล (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
  [5] ประพัทธ์ ฤทธาคนี (กองทัพอากาศ)
  [6] อภิชาติ อนุกูลอำไพ
  [7] เมธี เอกะสิงห์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  [8] จิตติ ปิ่นทอง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  [9] บัณฑิต ตันสิริ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [10] สวัสดี บุญชี (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [11] คำรณ ไทรฟัก (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [12] ธีรยุทธ์ จิตต์จำนงค์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [13] พิพัฒน์ สุวัชรังกูร (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [14] เสาวนีย์ ประจันศรี (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [15] ผริดา คุณีพงษ์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [16] ดารณี ศรีสง่า (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [17] กานต์ ไตรโสภณ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [18] นุชสุพร กฤษฎาธาร (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [19] สมภพ สุจริต (กรมชลประทาน)
  [20] วชิรศักดิ์ สุเรนทรางภูร (กรมชลประทาน)
  [21] ชาญศักดิ์ โกมลเกษรักษ์ (กรมชลประทาน)
  [22] สุวิทย์ อ๋องสมหวัง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
  [23] ภิชาติ วรรธนะประทีป (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
  [24] พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
  [25] อาทร บุญเสนอ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
  [26] บุญมา ดีแสง (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
  [27] สมเจตน์ ประทุมมินทร์ (กรมวิชาการเกษตร)
  [28] เบญจพรรณ เอกะสิงห์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  [29] กมล งามสมสุข (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  [30] สุรีย์วัลย์ เมฆกมล (มูลนิธิโครงการหลวง)
  [31] ปาริสา สงวนธรรม (มูลนิธิโครงการหลวง)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University