โครงการระบบสนับสนุนการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับการผลิตข้าวโพด: ระยะที่ 3: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

รายละเอียด

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • กรุงเทพฯ

 • 101 หน้า

 • F04-ปุ๋ย

 • U10-คณิตศาสตร์/สถิติ

 • C30-สารสนเทศ

 • ข้าวโพด;ธาตุอาหารพืช;การวิเคราะห์ดิน;น้ำยาสกัด;ชุดตรวจสอบดิน;ปุ๋ยเคมี;ปุ๋ยโพแทสเซียม;อัตราการใส่ปุ๋ย;การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์;การคาดคะเนความต้องการปุ๋ย;คำแนะนำการใช้ปุ๋ย;ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ;การถ่ายทอดเทคโนโลยี;การยอมรับของเกษตรกร

 • Maize;Soil analysis;Soil test kit;Plant nutrients;Potassium fertilizer;Fertilizer application;Decision support;Computer software;Technology transfer;Fertilizer recommendation

 • KUC00005081

 • [1] ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
  [2] ทวีศักดิ์ เวียรศิลป์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [3] กู้เกียรติ สร้อยทอง (กรมส่งเสริมการเกษตร)
  [4] อรุณี เจริญศักดิ์ศิริ (กรมส่งเสริมการเกษตร)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University