โครงการวิจัยการพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับการผลิตข้าวโพด ระยะที่ 1: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

รายละเอียด

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กรมพัฒนาที่ดิน
  กรมวิชาการเกษตร
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • กรุงเทพฯ

 • 212 หน้า

 • F04-ปุ๋ย

 • U10-คณิตศาสตร์/สถิติ

 • C30-สารสนเทศ

 • ข้าวโพด;การผลิตพืช;การวิเคราะห์ดิน;ชุดตรวจสอบดิน;ปุ๋ยเคมี;ปุ๋ยไนโตรเจน;ปุ๋ยฟอสฟอรัส;ปุ๋ยโพแทสเซียม;การใส่ปุ๋ย;ความต้องการธาตุอาหารพืช;ธาตุอาหารในดิน;โปรแกรมแบบจำลองการปลูกพืช;ระบบ DSSAT;ฐานข้อมูล;ข้อมูลดิน;ข้อมูลภูมิอากาศ;ข้อมูลพันธุกรรมพืช;การคาดคะเนการเจริญเติบโตของพืช;คำแนะนำการใช้ปุ๋ย;การถ่ายทอดเทคโนโลยี;การส่งเสริมการเกษตร

 • Maize;Soil analysis;Soil test kit;Plant nutrients;Fertilizer application;Decision support;Computer software;Agrotechnology transfer;Technology transfer;Fertilizer recommendation;Agricultural extension

 • KUC00005079

 • [1] ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [2] ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [3] ทวีศักดิ์ เวียรศิลป์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจและจำแนกดิน)
  [4] สหัสชัย คงทน (กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจและจำแนกดิน)
  [5] หริ่ง มีสวัสดิ์ (กรมวิชาการเกษตร กองปฐพีวิทยา)
  [6] ประดิษฐ์ บุญอำพล (กรมวิชาการเกษตร กองปฐพีวิทยา)
  [7] กู้เกียรติ สร้อยทอง (กรมส่งเสริมการเกษตร สถาบันพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต)
  [8] อรุณี เจริญศักดิ์ศิริ (กรมส่งเสริมการเกษตร สถาบันพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University