การพัฒนาคำแนะนำการใช้ปุ๋ยสำหรับข้าวนาชลประทาน ถั่วเหลือง ถั่วลิสง และทานตะวัน โดยใช้โปรแกรมแบบจำลองการปลูกพืชระบบ DSSAT: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

รายละเอียด

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • กรุงเทพฯ

 • 138 หน้า

 • F04-ปุ๋ย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • U10-คณิตศาสตร์/สถิติ

 • ข้าว;พื้นที่ชลประทาน;ถั่วเหลือง;ถั่วลิสง;ทานตะวัน;การผลิตพืช;การวิเคราะห์ดิน;ชุดตรวจสอบดิน;โปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจ;การใส่ปุ๋ย;โปรแกรมแบบจำลองการปลูกพืช;ระบบ DSSAT;คำแนะนำการใช้ปุ๋ย

 • Rice;Oryza;Irrigation area;Soybean;Glycine max;Groundnuts;Arachis hypogaea;Sunflower;Helianthus annuus;Soil analysis;Soil test kit;Decision support;Computer software;Fertilizer application

 • KUC00005078

 • [1] ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
  [2] สหัสชัย คงทน (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [3] อนุวัชร โพธินาม (กรมพัฒนาที่ดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University