การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน (ข้าวและอ้อย): รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

รายละเอียด

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • กรุงเทพฯ

 • 230 หน้า

 • F04-ปุ๋ย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • C10-การศึกษา

 • ข้าว;อ้อย;การผลิตพืช;การวิเคราะห์ดิน;ชุดตรวจสอบ NPK;ธาตุอาหารพืช;การจัดการธาตุอาหาร;ปุ๋ยเคมี;การผสมปุ๋ย;การใส่ปุ๋ย;อัตราการใช้;โปรแกรมการแนะนำการใช้;การลดต้นทุนการผลิต;การฝึกอบรม;เกษตรกร;การยอมรับเทคโนโลยี

 • Rice;Oryza sativa;Sugarcane;Saccharum officinarum;Soil analysis;Plant nutrition;Fertilizer application;Chemical fertilizer;Fertilizer mixing;Utilization rate;Training;Technology acceptance

 • KUC00005075

 • [1] ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
  [2] ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ (มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน)
  [3] บุรี บุญสมภพพันธ์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [4] ชัยรัตน์ วรรณรักษ์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [5] เจตน์ ล่อใจ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [6] สหัสชัย คงทน (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [7] อัธยะ พินจงสกุลดิษฐ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [8] ปิ่นเพชร บุญสุข (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [9] สุกิจ รัตนศรีวงษ์ (กรมวิชาการเกษตร ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตร้อยเอ็ด)
  [10] อานันท์ ผลวัฒนะ (กรมการข้าว)
  [11] สมจิต คันธสุวรรณ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น)
  [12] ปัญญา ร่มเย็น (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี)
  [13] นิวัฒน์ นภีรงค์ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก)
  [14] เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี)
  [15] ไพลิน รัตน์จันทร์ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา)
  [16] บุญช่วย สงฆนาม (กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3)
  [17] นลินี เจียงวรรธนะ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก)
  [18] สอาง ไชยรินทร์ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก)
  [19] พิษณุ หินตั้ง (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University