เปรียบเทียบพันธุ์หญ้าแฝกและพืชคลุมดินต่อการฟื้นฟูและการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน

รายละเอียด

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • Journal of Soil and Water Conservation

 • ส.ค. 2561

 • ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 หน้า 47-62

 • ไทย

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • F62-การเจริญเติบโตของพืช

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • หญ้าแฝก;พืชคลุมดิน;การเปรียบเทียบพันธุ์;การเจริญเติบโต;มวลชีวภาพ;สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน

 • TAB000125622187

 • [1] ภรภัทร นพมาลัย (กรมพัฒนาที่ดิน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)
  [2] กำชัย กาญจนธนเศรษฐ (กรมพัฒนาที่ดิน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)
  [3] กมลาภา วัฒนประพัฒน์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)
  [4] อิสริยา มีสิงห์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)

 • [1] Pornpat Nopmalai (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Research and Development for Land Development)
  [2] Khamchai Kanjanathanaset (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Research and Development for Land Development)
  [3] Kamalapa Wattanaprapat (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Research and Development for Land Development)
  [4] Isariya Meesing (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Research and Development for Land Development)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University