เกษตรอินทรีย์ วิถีดิจิทัล

รายละเอียด

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • Journal of Soil and Water Conservation

 • ส.ค. 2561

 • ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 หน้า 19-36

 • ไทย

 • F08-ระบบการปลูกพืช

 • E14-เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

 • E70-การค้า/การตลาด

 • เกษตรอินทรีย์;สินค้าเกษตรอินทรีย์;แผนยุทธศาสตร์;การพัฒนา;พื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์;ตลาดเกษตรอินทรีย์;แอปพลิเคชัน;การซื้อขายสินค้า;ระบบอินเตอร์เน็ต;ยุคดิจิทัล 4.0;การตลาดออนไลน์;ตลาดซื้อขายออนไลน์;มาตรฐานการผลิต;มาตรฐาน GAP

 • TAB000125622185

 • [1] ยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ (กรมพัฒนาที่ดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University