การผลิตและการใช้ประโยชน์สารเร่ง พด.-1 ในการผลิตปุ๋ยหมัก: เอกสารวิชาการ

รายละเอียด

 • การผลิตและการใช้ประโยชน์สารเร่ง พด.-1 ในการผลิตปุ๋ยหมัก: เอกสารวิชาการ

 • 2544

 •   วรรณลดา สุนันทพงศ์ศักดิ์

 • หนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • กรุงเทพฯ

 • 134 หน้า

 • P34-จุลชีพในดิน

 • F04-ปุ๋ย

 • H20-โรคพืช

 • เชื้อจุลินทรีย์;จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์;สายพันธุ์;การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์;การผลิตเอนไซม์;เอนไซม์เซลลูเลส;วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร;การทำปุ๋ยหมัก;การย่อยสลายอินทรียสาร;การย่อยสลายเซลลูโลส;สารเร่งจุลินทรีย์;สารเร่ง พด.1;การควบคุมโรค

 • Compost microorganisms;Enzyme production;Cellulase;Agricultural waste;Composting;Disease Control

 • TAB000025620949

 • [1] วรรณลดา สุนันทพงศ์ศักดิ์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University