ผลของลิกนิน คาร์บอน ไนโตรเจนและโพลีฟีนอลของต้นปอเทืองต่อปริมาณไนโตรเจนมิเนอรัลไลเซชัน

รายละเอียด

 • แก่นเกษตร

 • Khon Kaen Agriculture Journal

 • ก.ค.-ส.ค. 2561

 • ปีที่ 46 ฉบับที่ 4 หน้า 665-674

 • http://ag2.kku.ac.th/kaj

 • ไทย

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • F04-ปุ๋ย

 • ปอเทือง;ลิกนิน;คาร์บอน;ไนโตรเจน;โพลีฟีนอล;ไนโตรเจนมิเนอรัลไลเซชัน;ปุ๋ยพืชสด

 • TAB000125621379

 • [1] สุทธิ์เดชา ขุนทอง (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)
  [2] ชัยสิทธิ์ วัฒนาวังจงสุข (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)
  [3] สุรเชษฐ์ นาราภัทร์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)

 • [1] Sutdacha Khunthong (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)
  [2] Chaiyasit Wattanawangjongsuk (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)
  [3] Surachet Narabhat (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University