ผลของออกซินและไซโตไคนินต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าแฝกลุ่มและดอน

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน
  สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
  สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย

 • การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5

 • กรุงเทพฯ

 • 1-2 ส.ค. 2560

 • กรุงเทพฯ

 • 397 หน้า

 • ไทย

 • F02-การขยายพันธุ์พืช

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • F62-การเจริญเติบโตของพืช

 • Vetiveria zizanioides;การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ;ชนิด;อาหารเพาะเลี้ยง;ออกซิน;ไซโตคินิน;การเติบโต;ความสูง;

 • Vetiveria zizanioides;Tissue culture;Species;Culture media;Auxins;Cytokinins;Growth;Height;

 • หญ้าแฝกลุ่ม;หญ้าแฝกดอน;การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ;การขยายพันธุ์;อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ;ออกซิน;ไซโตไคนิน;ความเข้มข้น;การเจริญเติบโต;ความสูง;จำนวนหน่อ

 • Vetiver grass;Tissue culture;Propagation;Auxin;Cytokinin;Growth

 • TAB000025620391

 • [1] พัชรินทร์ นันทากุล (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์)
  [2] พิทยากร ลิ่มทอง (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [3] กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์)
  [4] พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์)

 • [1] Patcharin Nuntakul (Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi (Thailand). School of Agriculture and Cooperatives)
  [2] Pitayakon Limtong (Department of Land Development, Bangkok (Thailand))
  [3] Krisana Rungrojwanich (Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi (Thailand). School of Agriculture and Cooperatives)
  [4] Pongpan Thienhirun (Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi (Thailand). School of Agriculture and Cooperatives)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University