การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์ การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินเค็มเนื้อทรายภายใต้การใส่วัสดุอินทรีย์ต่างชนิดกัน

รายละเอียด

 • การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์ การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินเค็มเนื้อทรายภายใต้การใส่วัสดุอินทรีย์ต่างชนิดกัน

 • Soil organic carbon and carbon dioxide evolution in sandy salt affected soil under different organic residue application

 • รายงานการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย ก้าวสู่ เกษตร 4.0

 • Proceedings of the 5th National Soil and Fertilizer Conference: Driving Soil and Fertilizer Innovations toward Agriculture 4.0

 • 2560

 •   ศกุนตลา สุภาสัย
    วิทยา ตรีโลเกศ
    อรรณพ พุทธโส

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน
  สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
  สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย

 • การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5

 • กรุงเทพฯ

 • 1-2 ส.ค. 2560

 • กรุงเทพฯ

 • 397 หน้า

 • ไทย

 • F04-ปุ๋ย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • ดินเค็ม;ดินทรายจัด;อินทรียวัตถุ;เศษพืชปลูก;แกลบ;การปรับปรุงดิน;การย่อยสลายทางชีวภาพ;อินทรียวัตถุในดิน;คาร์บอน;คาร์บอนไดออกไซด์;คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดิน;

 • Saline soils;Sandy soils;Organic matter;Crop residues;Rice husks;Soil improvement;Biodegradation;Soil organic matter;Carbon;Carbon dioxide;Soil chemicophysical properties;

 • ดินเค็มเนื้อทราย;วัสดุอินทรีย์;ซากถั่วลิสง;ใบหญ้าแฝก;ฟางข้าว;ใบยูคาลิปตัส;แกลบ;การปรับปรุงดิน;อัตราการสลายตัว;อินทรีย์คาร์บอนในดิน;คาร์บอนไดออกไซด์;การปลดปล่อยก๊าซ;สมบัติของดิน

 • Salt affected soil;Sandy;Organic materials;Decomposition rate;Soil organic carbon;Carbon dioxide emission

 • TAB000025620390

 • [1] ศกุนตลา สุภาสัย (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม)
  [2] วิทยา ตรีโลเกศ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม)
  [3] อรรณพ พุทธโส (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม)

 • [1] Sakuntala Supasai (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Sciences and Agricultural Resources. Land Resources and Environment Division)
  [2] Vidhaya Trelo-ges (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Sciences and Agricultural Resources. Land Resources and Environment Division)
  [3] Aunnop Puttaso (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Sciences and Agricultural Resources. Land Resources and Environment Division)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University