ข้อมูลสารสนเทศผลิตภาพของดินในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

 • ข้อมูลสารสนเทศผลิตภาพของดินในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 • Information system of soil productivity in case Mae Taeng and San Sai district, Chiangmai province

 • รายงานการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย ก้าวสู่ เกษตร 4.0

 • Proceedings of the 5th National Soil and Fertilizer Conference: Driving Soil and Fertilizer Innovations toward Agriculture 4.0

 • 2560

 •   ศุภธิดา อ่ำทอง
    แทนไท กล่อมจินดา
    ปวีณ์นุช ปวงวงค์คำ

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน
  สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
  สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย

 • การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5

 • กรุงเทพฯ

 • 1-2 ส.ค. 2560

 • กรุงเทพฯ

 • 397 หน้า

 • ไทย

 • C30-สารสนเทศ

 • E11-ที่ดิน

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • ระบบสารสนเทศ;การใช้ที่ดิน;เกษตรกรรม;นาข้าว;Dimocarpus longan;อินทรียวัตถุในดิน;ความอุดมสมบูรณ์ของดิน;การสำรวจ;การสุ่มตัวอย่าง;ดิน;ฐานข้อมูล;การจัดการดิน;ประเทศไทย;

 • Information systems;Land use;Agriculture;Rice fields;Dimocarpus longan;Soil organic matter;Soil fertility;Surveying;Sampling;Soil;Databases;Soil management;Thailand;

 • ข้อมูลสารสนเทศ;การใช้ที่ดิน;การเกษตร;นาข้าว;ลำไย;อินทรียวัตถุในดิน;ผลิตภาพของดิน;การสำรวจพื้นที่;การเก็บตัวอย่างดิน;ฐานข้อมูล;การจัดการดิน;จ.เชียงใหม่;อ.แม่แตง;อ.สันทราย

 • Information system;Land use;Soil organic matter;Soil productivity;Chiangmai province;Mae Taeng district;San Sai district

 • TAB000025620386

 • [1] ศุภธิดา อ่ำทอง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาปฐพีศาสตร์)
  [2] แทนไท กล่อมจินดา (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาปฐพีศาสตร์)
  [3] ปวีณ์นุช ปวงวงค์คำ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาปฐพีศาสตร์)

 • [1] Suphathida Aumtong (Maejo University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agricultural Production. Program in Soil Science)
  [2] Tantai Glomchinda (Maejo University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agricultural Production. Program in Soil Science)
  [3] Paweenoot Pongwongkam (Maejo University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agricultural Production. Program in Soil Science)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University