การแยกและคัดเลือกอะโซสไปริลลัมที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรึงไนโตรเจน สร้างออกซิน จิบเบอเรลลินและสารไซเดอโรฟอร์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว

รายละเอียด

 • การแยกและคัดเลือกอะโซสไปริลลัมที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรึงไนโตรเจน สร้างออกซิน จิบเบอเรลลินและสารไซเดอโรฟอร์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว

 • Isolation and selection of Azospirillum spp. for the most efficient in nitrogen fixation, producing auxin, gibberellins and siderophore to promote rice growth

 • 2561

 •   พนิดา ปรีเปรมโมทย์
    พิกุล เกตุชาญวิทย์
    สิรินภา ชินอ่อน

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • Journal of Soil and Water Conservation

 • เม.ย. 2561

 • ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 หน้า 51-61

 • ไทย

 • P34-จุลชีพในดิน

 • F62-การเจริญเติบโตของพืช

 • ข้าว;รากข้าว;อะโซสไปริลลัม;การตรึงไนโตรเจน;ออกซิน;จิบเบอเรลลิน;สารไซเดอโรฟอร์;การแยก;การคัดเลือก;การเจริญเติบโต

 • TAB000125620360

 • [1] พนิดา ปรีเปรมโมทย์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
  [2] พิกุล เกตุชาญวิทย์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
  [3] สิรินภา ชินอ่อน (กรมพัฒนาที่ดิน กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)

 • [1] Panida Preepremmot (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Division of Soil Biotechnology)
  [2] Pikul Katechanvit (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Division of Soil Biotechnology)
  [3] Sirinapa Chin-on (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Division of Soil Biotechnology)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University