การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์ การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปริมาณอินทรีย์คาร์บอน ในดินเค็มเนื้อทรายภายใต้การใส่วัสดุอินทรีย์ต่างชนิดกัน

รายละเอียด

 • การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์ การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปริมาณอินทรีย์คาร์บอน ในดินเค็มเนื้อทรายภายใต้การใส่วัสดุอินทรีย์ต่างชนิดกัน

 • Organic material decomposition, carbon dioxide evolution and organic carbon content in sandy salt affected soil under different organic residue application

 • 2561

 •   ศกุนตลา สุภาสัย
    วิทยา ตรีโลเกศ
    อรรณพ พุทธโส

 • บทความในวารสาร

 • วารสารดินและปุ๋ย

 • Thai Journal of Soils and Fertilizers

 • ม.ค.-มิ.ย. 2561

 • ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 หน้า 45-54

 • http://www.sfst.agr.ku.ac.th

 • ไทย

 • F04-ปุ๋ย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • ดินเค็มเนื้อทราย;วัสดุอินทรีย์;การปรับปรุงดิน;อัตราการสลายตัว;อินทรีย์คาร์บอนในดิน;การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 • TAB000125620099

 • [1] ศกุนตลา สุภาสัย (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม)
  [2] วิทยา ตรีโลเกศ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม)
  [3] อรรณพ พุทธโส (กรมพัฒนาที่ดิน)

 • [1] Sakuntala Supasai (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Sciences and Agricultural Resources. Land Resources and Environment Division)
  [2] Vidhaya Trelo-ges (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Sciences and Agricultural Resources. Land Resources and Environment Division)
  [3] Aunnop Puttaso (Department of Land Development, Bangkok (Thailand))

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University