แฝกสร้างดินที่เขาชะงุ้ม

รายละเอียด

 • แฝกสร้างดินที่เขาชะงุ้ม

 • องค์ความรู้สู่ปีดินสากล 2558

 • 2558

 •   สิมา โมรากุล

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 172 หน้า

 • ไทย

 • C10-การศึกษา

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช;พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช;รัชกาลที่ 9;ทรัพยากรดิน;หญ้าแฝก;การปลูกหญ้าแฝก;ความเสื่อมโทรมของดิน;วิธีการฟื้นฟูดิน;การปรับปรุงดิน;แผนการพัฒนา;โครงการพัฒนา;เขาชะงุ้ม;จ.ราชบุรี;ประเทศไทย

 • King Bhumibol Adulyadej;King Rama 9;Soil resources;Vetiver grass;Soil improvement;Development plan;Development projects;Thailand

 • TAB000025601267

 • [1] สิมา โมรากุล (กรมพัฒนาที่ดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University