หน่วยงานบูรณาการ สร้างสานพื้นที่ดินเค็ม

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 172 หน้า

 • ไทย

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • F04-ปุ๋ย

 • ดินเค็ม;ระบบเทคโนโลยี;การระบายน้ำใต้ดิน;รูปแบบแปลงนา;การปลูกพืชทนเค็ม;การปรับปรุงดิน;การควบคุมความเค็ม;การใส่ปุ๋ย;ความอุดมสมบูรณ์ของดิน;จ.ขอนแก่น อ.เมือง;ประเทศไทย

 • Saline soils;Technology;Groundwater drainage;Soil improvement;Salinity control;Soil management;Fertilizer application;Soil fertility;Thailand

 • TAB000025601264

 • [1] ภิญโญ สุวรรณชนะ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5)
  [2] ปราณี สีหบัณฑ์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5)
  [3] นงนุช ศรีพุ่ม (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์)
  [4] ระเบียบ สละ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University