คู่มือการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำในไร่นา ฟื้นผืนดิน ฟื้นชีวิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้

รายละเอียด

 • คู่มือการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำในไร่นา ฟื้นผืนดิน ฟื้นชีวิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้

 • 2547

 •   เบญจรัตน์ อนันต์พงษ์สุข

 • หนังสือ

 • 974-9537-29-7

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองแผนงาน กลุ่มระบบงานวิจัย

 • กรุงเทพฯ

 • 36 หน้า

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • F04-ปุ๋ย

 • เกษตรกร;สระเก็บน้ำ;แหล่งน้ำ;พื้นที่การเกษตร;พื้นที่นอกเขตชลประทาน;พื้นที่ดินเปรี้ยว;พื้นที่ดินเค็ม;การจัดการดิน;การปลูกหญ้าแฝก;การพังทลายของดิน;การปรับปรุงดิน;การใส่ปุ๋ย;ปุ๋ยหมัก;ปุ๋ยอินทรีย์;คุณภาพน้ำ;การบำบัดน้ำ;สารเร่ง พด.;เกษตรอินทรีย์;การเพาะปลูกพืช;การเลี้ยงปลา;การเลี้ยงสัตว์

 • TAB000025610656

 • [1] เบญจรัตน์ อนันต์พงษ์สุข (กรมพัฒนาที่ดิน กองแผนงาน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University