แผนที่ดิจิตัล สู่ยุค 4.0

รายละเอียด

  • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

  • Journal of Soil and Water Conservation

  • ธ.ค. 2560

  • ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 หน้า 8-23

  • ไทย

  • U40-วิธีการสำรวจ

  • C30-สารสนเทศ

  • แผนที่ดิจิทัล;ยุค 4.0;การผลิตแผนที่;ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์;ระบบฐานข้อมูล;ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์;การวิเคราะห์เชิงพื้นที่;การวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่;วิเคราะห์พื้นผิวสามมิติ;ข้อมูลตัวแปรเชิงพื้นที่;เทคโนโลยีการผลิต;อากาศยานไร้คนขับ;การประมวลผล;ภาพถ่ายออร์โธสี;แบบจำลองระดับสูง;แผนที่ไทย 2.0;แผนที่ไทย 3.0;แผนที่ออนไลน์;แผนที่ไทย 4.0;แผนที่ไร้พรหมแดน

  • TAB000125612066

  • [1] มณฑล สุริยาประสิทธิ์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University