คู่มือการพัฒนาที่ดิน สำหรับหมอดินอาสาและเกษตรกร

รายละเอียด

 • คู่มือการพัฒนาที่ดิน สำหรับหมอดินอาสาและเกษตรกร

 • 2558

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • 978-616-358-037-5

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย

 • กรุงเทพฯ

 • 242 หน้า

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • F04-ปุ๋ย

 • หมอดินอาสา;เกษตรกร;ทรัพยากรดิน;การกำเนิดของดิน;ส่วนประกอบของดิน;คุณสมบัติของดิน;ลักษณะทางสัณฐานดิน;สมบัติทางแร่;สมบัติทางชีวภาพ;โครงสร้างของดิน;เนื้อดิน;ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน;การปลดปล่อยธาตุอาหาร;ธาตุอาหารพืช;ชุดดิน;การสำรวจดิน;การจำแนกดิน;แผนที่ดิน;การปรับปรุงดิน;สูตรปุ๋ย;การผลิตปุ๋ย;การทำปุ๋ยหมัก;การอนุรักษ์ดิน;หญ้าแฝก;พันธุ์;การขยายพันธุ์พืช;การเพาะชำ;การวิเคราะห์ดิน;การเก็บตัวอย่าง;โปรแกรมคอมพิวเตอร์;การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์;จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์;การรับรองมาตรฐาน;ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

 • Soil doctor;Soil resource;Soil genesis;Soil structure;Soil chemicophysical properties;Soil types;Soil classification;Soil analysis;Soil improvement;Soil amendments;Soil ph;Soil conservation;Plant nutrition

 • TAB000025610812

การอ้างอิง

21

Tools

ค้นเพิ่มเติม

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University