การใช้พืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในสวนยางพาราปลูกใหม่

รายละเอียด

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • Journal of Soil and Water Conservation

 • ส.ค. 2560

 • ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 หน้า 34-42

 • ไทย

 • F08-ระบบการปลูกพืช

 • F62-การเจริญเติบโตของพืช

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • พืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์;พืชอาหารสัตว์;สวนยางพาราปลูกใหม่;การอนุรักษ์ดินและน้ำ;ชนิดพืช;ถั่วลิสงเถา;ถั่วท่าพระสไตโล;ถั่วฮามาต้า;ถั่วมะแฮะ;ถั่วไมยรา;การปลูก;พืชคลุมดิน;การเจริญเติบโต;การชะล้างพังทลายของดิน;สมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน

 • TAB000125611292

 • [1] วินัย ชมบุตร (กรมพัฒนาที่ดิน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)
  [2] จารุวรรณ เฮียงมะณี (กรมพัฒนาที่ดิน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)
  [3] จารุภรณ์ โต๊ะแสง (กรมพัฒนาที่ดิน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)
  [4] สุรเชษฐ์ นาราภัทร์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)

 • [1] Winai Chombut (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Research and Development for Land Management Division)
  [2] Jaruwan Heangmanee (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Research and Development for Land Management Division)
  [3] Jaruporn Tousang (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Research and Development for Land Management Division)
  [4] Surachet Naraput (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University