การเลี้ยงปลากระพงขาว โดยการใช้สารเร่ง พด. (ของกรมพัฒนาที่ดิน)

รายละเอียด

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม

 • กรุงเทพฯ

 • ไทย

 • M12-การเพาะเลี้ยง

 • Q52-การแปรรูปอาหารสัตว์

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • ปลากระพงขาว;การเพาะเลี้ยงปลา;การผสมพันธุ์;อัตราการปล่อยต่อพื้นที่;อัตราความหนาแน่น;การให้อาหารสัตว์น้ำ;อาหารปลา;การผสมอาหาร;ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ;การทำปุ๋ย;สูตรปุ๋ย;อัตราส่วนผสม;สับปะรด;กากน้ำตาล;สารเร่ง พด.;พด.2;พด.6;เชื้อจุลินทรีย์;การบำบัดน้ำเสีย

 • KUC00004155

 • [1] วิจิตร ตั้งมั่น (กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ)
  [2] ถาวร จิระโสภณรักษ์ (กรมประมง สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสมุทรปราการ)
  [3] ไพโรจน์ ประสิทธินอก
  [4] สมพงษ์ อ้นมณี
  [5] อนุสรณ์ หว่านณรงค์
  [6] เกษม สามเรือนทอง
  [7] พนม เกิดแสง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University