ความต้องการปูนในการปรับปรุงดินกรดโดยวิธี Buffering method กับ lime incubation method ในกลุ่มชุดดินที่ 40 ของชุดดินจักราช

รายละเอียด

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • Journal of Soil and Water Conservation (Thailand)

 • ธ.ค. 2559

 • ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 หน้า 36-43

 • ไทย

 • F04-ปุ๋ย

 • ดินกรด;การปรับปรุงดินกรด;ความต้องการปูน;วิธีบัฟเฟอร์;วิธีการบ่มดินร่วมกับปูน;กลุ่มชุดดินที่ 40;ชุดดินจักราช;ความลึกดิน

 • TAB000125604992

 • [1] มณฑาทิพย์ สงวนรักษ์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3)
  [2] สุรชัย หมื่นสังข์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3)
  [3] สัจจา บรรจงศิริ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์)
  [4] พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์)

 • [1] Monthathip Sa-nguanrak (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 3)
  [2] Surachai Muensangk (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 3)
  [3] Sujja Banchongsiri (Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi (Thailand). School of Agriculture and Cooperatives)
  [4] Phongphan Thianhiran (Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi (Thailand). School of Agriculture and Cooperatives)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University