จุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช

รายละเอียด

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • ธ.ค. 2553

 • ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 หน้า 47-55

 • ไทย

 • H10-ศัตรูพืช

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • แมลงศัตรูพืช;จุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช;การควบคุมโดยชีววิธี;การใช้แมลงกำจัดแมลง;ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง;จุลินทรีย์กำจัดแมลง;สมุนไพรกำจัดแมลง;พืชสมุนไพร;สารสกัด;วิธีการสกัด;องค์ประกอบของสารออกฤทธิ์;การออกฤทธิ์;สารป้องกันแมลงศัตรูพืช;การผลิต

 • TAB000125534676

 • [1] ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
  [2] พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
  [3] เสาวลักษณ์ วงค์เทียนหลาย (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University