การให้บริการภาพถ่ายออร์โธสีและข้อมูลทางแผนที่

รายละเอียด

 • การให้บริการภาพถ่ายออร์โธสีและข้อมูลทางแผนที่

 • 2553

 •   ราชวัลย์ กันภัย

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • เม.ย. 2553

 • ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 หน้า 32-37

 • ไทย

 • C30-สารสนเทศ

 • U40-วิธีการสำรวจ

 • E11-ที่ดิน

 • ข้อมูลทางแผนที่;ภาพถ่ายออร์โธสี;การให้บริการ;การจัดเก็บ;การเผยแพร่ข้อมูล;เวบไซต์;การใช้ข้อมูลร่วมกัน;การบูรณาการ;ความร่วมมือ

 • TAB000125533101

 • [1] ราชวัลย์ กันภัย (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ส่วนเทคโนโลยีการบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University