การปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้ทนดินเค็มโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการก่อกลายพันธุ์

รายละเอียด

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักประสานงานวิจัยโครงการด้านอ้อยและน้ำตาล
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 • กรุงเทพฯ

 • 104 หน้า

 • ไทย

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • F02-การขยายพันธุ์พืช

 • อ้อย;การปรับปรุงพันธุ์พืช;การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ;การกลายพันธุ์;ความทนทานเกลือ;

 • Sugarcane;Plant breeding;Tissue culture;Mutation;Salt tolerance;

 • อ้อย;การปรับปรุงพันธุ์อ้อย;การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ;การทนเค็ม;การก่อกลายพันธุ์

 • Sugarcane;Sugarcane breeding;Tissue culture;Salt tolerant;Mutation

 • TAB000025590927

 • [1] นรุณ วรามิตร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา)
  [2] นงลักษณ์ เทียนเสรี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา)
  [3] สนธิชัย จันทร์เปรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา)
  [4] จิราภร เชื้อกูล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา)
  [5] คัทลียา ฉัตรเที่ยง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา)
  [6] บรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธิ์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [7] ปราณี สีหบัณฑ์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [8] ธรรมรัตน์ กังวาลสิงหนาท (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [9] อมร อินทราเวช (กรมพัฒนาที่ดิน)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University