ธัญพืชที่เหมาะสมต่อการผลิตสปอร์ของเชื้อราขาว Beauveria bassiana ไอโซเลตที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

รายละเอียด

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์
  สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
  กรมพัฒนาที่ดิน

 • การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: เรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

 • ขอนแก่น

 • 25-27 เม.ย. 2556

 • กรุงเทพฯ

 • 120 หน้า

 • ไทย, อังกฤษ

 • H10-ศัตรูพืช

 • ธัญพืช;Beauveria bassiana;สปอร์;มวลชีวภาพ;Nilaparvata lugens;Phenacoccus manihoti;การป้องกันกำจัดศัตรูพืช;ประเทศไทย;

 • Cereals;Beauveria bassiana;Spores;Biomass;Nilaparvata lugens;Phenacoccus manihoti;Pest control;Thailand;

 • ธัญพืช;ราขาว;สปอร์;มวลชีวภาพ;เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล;เพลี้ยแป้งสีชมพูมันสำปะหลัง;การควบคุมเพลี้ย;ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Beauveria bassiana;Cereal;Nilaparvata lugens;Phenacoccus manihoti;Northeast

 • TAB000025590912

 • [1] ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าและแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม)
  [2] นิภา แถนสีแสง (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าและแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม)
  [3] วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าและแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม)
  [4] จันทิมา จันทนพิมพ์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าและแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม)
  [5] กรวิภา พงษ์อนันต์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าและแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม)
  [6] วิไลพร สิริมังครารัตน์ (มหาวิทยาลัย นอร์ท-เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

  เพิ่มเติม

 • [1] Sivilai Sirimungkararat (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Cultivation and Product Development Research Group of Wild Silkmoths and Economic Insects for Value Added Creation)
  [2] Nipa Tanseesang (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Cultivation and Product Development Research Group of Wild Silkmoths and Economic Insects for Value Added Creation)
  [3] Weerasak Saksirirat (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Cultivation and Product Development Research Group of Wild Silkmoths and Economic Insects for Value Added Creation)
  [4] Jantima Jantanapim (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Cultivation and Product Development Research Group of Wild Silkmoths and Economic Insects for Value Added Creation)
  [5] Kornwipa Pongana (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Cultivation and Product Development Research Group of Wild Silkmoths and Economic Insects for Value Added Creation)
  [6] Wilaiporn Sirimungkararat (North-Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Science and Technology)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University