การตีความหมายจากภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข เพื่อจำแนกคราบเกลือในพื้นที่ลุ่มน้ำลำปาวตอนบน

รายละเอียด

 • การตีความหมายจากภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข เพื่อจำแนกคราบเกลือในพื้นที่ลุ่มน้ำลำปาวตอนบน

 • Interpretation of ortho photo to classify salt crust in the upper Lampao watershed

 • การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: เรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

 • Proceedings of the 3rd National Soil and Fertilizer Conference: Crisis of soils and agriculture in a changing world

 • 2556

 •   สมศักดิ์ สุขจันทร์
    นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล
    ผ่องพรรณ วงค์เขียว

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์
  สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
  กรมพัฒนาที่ดิน

 • การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: เรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

 • ขอนแก่น

 • 25-27 เม.ย. 2556

 • กรุงเทพฯ

 • 120 หน้า

 • ไทย, อังกฤษ

 • U40-วิธีการสำรวจ

 • เกลือ;การวิเคราะห์รูปภาพ;จินตนาการ;การตีความภาพถ่าย;การถ่ายภาพ;แผนที่วิทยา;ลุ่มน้ำ;

 • Salts;Image analysis;Imagery;Photointerpretation;Photography;Cartography;Watersheds;

 • คราบเกลือ;พื้นที่คราบเกลือ;การตีความหมาย;ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงลบ;กระบวนการแปลความหมาย;ลุ่มน้ำลำปาวตอนบน

 • Salt crust;Upper Lampao watershed;Interpretation;Ortho photo

 • TAB000025590890

 • [1] สมศักดิ์ สุขจันทร์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มมาตรฐานการสำรวจดินจำแนกดินและที่ดิน)
  [2] นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มมาตรฐานการสำรวจดินจำแนกดินและที่ดิน)
  [3] ผ่องพรรณ วงค์เขียว (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มมาตรฐานการสำรวจดินจำแนกดินและที่ดิน)

 • [1] Somsak Sukchan (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Soil Survey and Land Use Planning. Soil Correlation Division)
  [2] Naruekamon Janjirawutikul (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Soil Survey and Land Use Planning. Soil Correlation Division)
  [3] Phongphan Wongkhiew (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Soil Survey and Land Use Planning. Soil Correlation Division)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University