การสาธิตทดสอบสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชร่วมกับสารเร่งเพื่อละลายฟอสฟอรัสสำหรับการผลิตพริก ในกลุ่มชุดดินที่ 21 และ 22

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

 • กรุงเทพฯ

 • H10-ศัตรูพืช

 • F04-ปุ๋ย

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • Chillies;Capsicum annuum;Insecticides;Phosphorus;Release agents;Plant extracts;Drug plants;Cymbopogon;Asteraceae;Azadirachta indica;Root rots;Fungicides;Composts;Organic fertilizers;Growth;Yields;

 • พริก;สารป้องกันแมลงศัตรูพืช;สารเร่งละลายฟอสฟอรัส;สารสกัดจากพืช;พืชสมุนไพร;ตะไคร้หอม;สาบเสือ;สะเดา;สารกำจัดโรครากเน่าโคนเน่า;ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ;ปุ๋ยหมัก;การเจริญเติบโต;เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม;ผลผลิต;สารเร่ง พด.

 • Chilli;Insecticide;Phosphorus released substance;Plant extract;Lemongrass;Bitter bush;Neem plant;Fungicide;Liquid organic fertilizer;Compost;Growth;Yields

 • [1] จุไรพร แก้วทิพย์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6)
  [2] กรวิกา รัตนนพนันทร์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6)
  [3] สุวิมล พุทธจรรยาวงศ์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6)

 • [1] Juraiporn Kaewthip (Land Development Department, Bangkok (Thailand). Land Development Regional office 6)
  [2] Kornwika Rattananoppanan (Land Development Department, Bangkok (Thailand). Land Development Regional office 6)
  [3] Suwimol Puttachanyawong (Land Development Department, Bangkok (Thailand). Land Development Regional office 6)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University