การศึกษาทดสอบการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินในการย่อยสลายตอซังเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ในชุดดินแม่แตง กลุ่มชุดดินที่ 29 และข้าวนาดำในชุดดินสันทราย กลุ่มชุดดินที่ 22

รายละเอียด

 • การศึกษาทดสอบการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินในการย่อยสลายตอซังเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ในชุดดินแม่แตง กลุ่มชุดดินที่ 29 และข้าวนาดำในชุดดินสันทราย กลุ่มชุดดินที่ 22

 • Study of crop residue and green manure on rice yield by Bio-Technology of Land Development Department for upland rice on Maetang Soil Series Group 29 and paddy rice on San Sai Soil Series Group 22

 • 2551

 •   พัทธกานต์ เนียมอยู่
    จุไรพร แก้วทิพย์
    ปาริษา เครือเมฆ

 • หนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

 • เชียงใหม่

 • P34-จุลชีพในดิน

 • F04-ปุ๋ย

 • Rice;Upland rice;Oryza sativa;Crop residues;Green manures;Biotechnology;Soil types;Organic fertilizers;Growth;Yields;Thailand;

 • ข้าวไร่;ข้าวนาดำ;ปุ๋ยพืชสด;ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ;สารเร่ง พด. 2;ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ;เกษตรอินทรีย์;การย่อยสลายตอซัง;การไถกลบตอซัง;การใส่ปุ๋ย;ชุดดินแม่แตง;ชุดดินสันทราย;การเจริญเติบโต;ผลผลิต

 • Upland rice;Paddy rice;Green manure;Crop residue;Liquid organic fertilizer;Bio technology;Maetang soil series;San Sai soil series;Application rate;Growth;Yields

 • [1] พัทธกานต์ เนียมอยู่ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6)
  [2] จุไรพร แก้วทิพย์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6)
  [3] ปาริษา เครือเมฆ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6)

 • [1] Pattankarn Neamyoo (Land Development Department, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 6)
  [2] Juraiporn Kaewthip (Land Development Department, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 6)
  [3] Parisa Kruemek (Land Development Department, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 6)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University