การใช้ข้อมูล RADARSAT-1 SAR (standard mode) เพื่อทำแผนที่ แสดงพื้นที่ปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด

 • การใช้ข้อมูล RADARSAT-1 SAR (standard mode) เพื่อทำแผนที่ แสดงพื้นที่ปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Use of RADARSAT-1 SAR data (standard mode) to map cultivated areas of rice crop in the northeast region

 • 2554

 •   เริงศักดิ์ กตเวทิน
    ปาณัทช์ เจิมไธสง

 • บทความในวารสาร

 • แก่นเกษตร

 • Khon Kaen Agriculture Journal (Thailand)

 • ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 หน้า 311-320

 • F01-การผลิตพืช

 • U40-วิธีการสำรวจ

 • ข้าว;ข้อมูลเรดาร์แซท;การทำแผนที่;พื้นที่ปลูกข้าว;ดาวเทียม;ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • KKU010062

 • [1] เริงศักดิ์ กตเวทิน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร)
  [2] ปาณัทช์ เจิมไธสง (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน)

 • [1] Roengsak Katawatin (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agricultute. Department of Plant Science and Agricultural Resources)
  [2] Panath Jermthaisong (Land Development Department, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 5. Technical Subdivision)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University