ผลของการใช้มูลไก่ร่วมกับของเสียอุตสาหกรรมเกษตรต่อการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินและคุณภาพปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน

รายละเอียด

 • ผลของการใช้มูลไก่ร่วมกับของเสียอุตสาหกรรมเกษตรต่อการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินและคุณภาพปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน

 • The effect of using chicken manure mixed with different agro-industrial wastes on vermiculture and vermicompost quality

 • การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: เรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

 • Proceedings of the 3rd National Soil and Fertilizer Conference: Crisis of soils and agriculture in a changing world

 • 2556

 •   ณัฐกิตติ์ เพชรหมื่นไว
    ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
    ธรรมเรศ เชื้อสาวถี
    มงคล ต๊ะอุ่น

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์
  สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
  กรมพัฒนาที่ดิน

 • การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: เรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

 • ขอนแก่น

 • 25-27 เม.ย. 2556

 • กรุงเทพฯ

 • 120 หน้า

 • ไทย, อังกฤษ

 • L01-การผลิตสัตว์

 • F04-ปุ๋ย

 • ไส้เดือนดิน;การเลี้ยงสัตว์;ของเสียจากอุตสาหกรรม;การใช้;กาก;ปาล์มที่ให้น้ำมัน;มันสำปะหลัง;เปลือก;ปุ๋ยหมัก;

 • Earthworms;Animal husbandry;Industrial wastes;Uses;Lees;Oil palms;Cassava;Peel;Composts;

 • ไส้เดือนดิน;การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน;มูลไก่;ของเสียอุตสาหกรรม;การใช้ประโยชน์;กากปาล์ม;กากมันสำปะหลัง;เปลือกยูคาลิปตัส;ปุ๋ยหมัก

 • Earthworm;Vericulture;Vericompost;Chicken manure;Agro-industrial wastes;Cassava pulp;Eucalyptus bark;Palm bark

 • TAB000025590873

 • [1] ณัฐกิตติ์ เพชรหมื่นไว (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม)
  [2] ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม)
  [3] ธรรมเรศ เชื้อสาวถี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม)
  [4] มงคล ต๊ะอุ่น (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม)

 • [1] Nattakit Petmuenwai (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Agricultural Resources. Land Resources and Environment Division)
  [2] Chuleemas Boonthai Iwai (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Agricultural Resources. Land Resources and Environment Division)
  [3] Thammared Chuasavathi (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Agricultural Resources. Land Resources and Environment Division)
  [4] Mongkon Ta-oun (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Agricultural Resources. Land Resources and Environment Division)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University