ผลของแคลเซียมและโบรอนต่อปริมาณธาตุอาหารและคุณภาพของผลมะม่วงน้ำดอกไม้

รายละเอียด

 • ผลของแคลเซียมและโบรอนต่อปริมาณธาตุอาหารและคุณภาพของผลมะม่วงน้ำดอกไม้

 • Calcium and boron application for nutrient content and fruit quality in mango Nam Dok Mai

 • การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: เรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

 • Proceedings of the 3rd National Soil and Fertilizer Conference: Crisis of soils and agriculture in a changing world

 • 2556

 •   นารี พันธุ์จินดาวรรณ
    นุจรี บุญแปลง
    วรรณิศา พลัดบุญทอง

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์
  สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
  กรมพัฒนาที่ดิน

 • การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: เรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

 • ขอนแก่น

 • 25-27 เม.ย. 2556

 • กรุงเทพฯ

 • 120 หน้า

 • ไทย, อังกฤษ

 • J11-โลจิสติกส์ผลิตผลจากพืช

 • F61-ธาตุอาหาร

 • Mangifera indica;มะม่วง;ยิปซัม;แคลเซียมคลอไรด์;โบรอน;ธาตุอาหารพืช;คุณภาพ;ผล;การเติบโต;

 • Mangifera indica;Mangoes;Gypsum;Calcium chloride;Boron;Plant nutrition;Quality;Fruit;Growth;

 • มะม่วงน้ำดอกไม้;ยิปซัม;แคลเซียมคลอไรด์;โบรอน;ธาตุอาหาร;คุณภาพผล;การเจริญเติบโต;อายุการเก็บรักษา

 • Mangifera indica;Nam Dok Mai;Gypsum;CaCl2;Boron;Shelf life

 • TAB000025590848

 • [1] นารี พันธุ์จินดาวรรณ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [2] นุจรี บุญแปลง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [3] วรรณิศา พลัดบุญทอง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)

 • [1] Naree Phanchindawan (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). Faculty of Agricultural Technology. Department of Soils Science)
  [2] Nutcharee Boonplang (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). Faculty of Agricultural Technology. Department of Soils Science)
  [3] Wannisa Pludbuntong (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). Faculty of Agricultural Technology. Department of Soils Science)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University