แคลเซียม: ธาตุอาหารสำคัญในการผลิตผลไม้คุณภาพ

รายละเอียด

 • แคลเซียม: ธาตุอาหารสำคัญในการผลิตผลไม้คุณภาพ

 • Calcium: An important nutrient in fruit production

 • การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: เรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

 • Proceedings of the 3rd National Soil and Fertilizer Conference: Crisis of soils and agriculture in a changing world

 • 2556

 •   สุมิตรา ภู่วโรดม
    นุจรี บุญแปลง

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์
  สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
  กรมพัฒนาที่ดิน

 • การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: เรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

 • ขอนแก่น

 • 25-27 เม.ย. 2556

 • กรุงเทพฯ

 • 120 หน้า

 • ไทย, อังกฤษ

 • H50-ความผิดปกติของพืช

 • F61-ธาตุอาหาร

 • มังคุด;Salacca;ไม้ผล;ธาตุอาหารพืช;โพแทสเซียม;ความผิดปกติ;อาการ;สรีรวิทยาของพืช;ผนังเซลล์;

 • Mangosteen;Salacca;Fruit crops;Plant nutrition;Potassium;Disorders;Symptoms;Plant physiology;Cell walls;

 • มังคุด;สละ;ไม้ผล;โพแทสเซียม;อาการผิดปกติทางสรีรวิทยา;ผนังเซลล์;แคลเซียมอโพพลาสต์

 • Mangosteen;Salacca zalacca;Salak;Potassium;Physiological disorder;Cell wall material;Apoplast calcium

 • TAB000025590842

 • [1] สุมิตรา ภู่วโรดม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [2] นุจรี บุญแปลง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)

 • [1] Sumitra Poovarodom (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). Faculty of Agricultural Technology. Department of Soils Science)
  [2] Nutcharee Boonplang (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). Faculty of Agricultural Technology. Department of Soils Science)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University