พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

รายละเอียด

 • พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

 • 2551

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • [ม.ป.ท.]

 • 14 หน้า

 • D50-กฎหมาย

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • ที่ดิน;พระราชบัญญัติ;กฎหมาย;การใช้ที่ดิน;เศรษฐกิจ;การชะล้าง;กษัยการของดิน;การอนุรักษ์ดิน;การปรับปรุงดิน;

 • Land;Acts;Law;Land use;Economies;Leaching;Erosion;Soil conservation;Soil improvement;

 • ที่ดิน;พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551;การใช้ที่ดิน;เศรษฐกิจที่ดิน;การชะล้างพังทลายของดิน;การอนุรักษ์ดิน;การปรับปรุงดิน;การพัฒนาที่ดิน;มาตรการ

 • Land;Land development act B.E. 2551;Land use;Land economics

 • TAB000025590652

 • 2011-014-0014

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University