ดินเค็ม

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ กลุ่มปรับปรุงดินเค็ม

 • กรุงเทพฯ

 • 291 หน้า

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • F04-ปุ๋ย

 • ทรัพยากรดิน;ดินเค็ม;การปรับปรุงดิน;อุทกธรณีวิทยา;การใช้;น้ำกร่อย;พืชทนเค็ม;ปุ๋ยพืชสด;การเพิ่มผลผลิต;ข้าว;

 • Soil resources;Saline soils;Soil improvement;Hydrogeology;Uses;Brackish water;Halophytes;Green manures;Yield increases;Rice;

 • ทรัพยากรดิน;ดินเค็ม;การปรับปรุงดิน;ดินเค็มชายทะเล;สาเหตุดินเค็ม;อุทกธรณีวิทยา;แผนที่ดินเค็ม;การแพร่กระจายดินเค็ม;การทำนาเกลือ;การควบคุมดินเค็ม;การแก้ไขดินเค็ม;การใช้น้ำกร่อย;พืชทนเค็ม;โสน;ปุ๋ยพืชสด;การเพิ่มผลผลิตข้าว

 • Soil;Saline soils;Soil improvement;Saline soils distributed

 • TAB000025590307

 • [1] สมศรี อรุณินท์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ กลุ่มปรับปรุงดินเค็ม)
  [2] พรรณี รุ่งแสงจันทร์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ กลุ่มปรับปรุงดินเค็ม)
  [3] อรุณี ยูวะนิยม (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ กลุ่มปรับปรุงดินเค็ม)
  [4] มัทนี โอมะคุปต์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ กลุ่มปรับปรุงดินเค็ม)
  [5] ผดาพจน์ ปัทมะศังข์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ กลุ่มปรับปรุงดินเค็ม)
  [6] วิทยา อรุณรัตน์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ กลุ่มปรับปรุงดินเค็ม)
  [7] ประยูร มณีขาว (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ กลุ่มปรับปรุงดินเค็ม)
  [8] สุทิน เขียวลงยา (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ กลุ่มปรับปรุงดินเค็ม)
  [9] ประยุทธ์ ชะมะผลิน (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ กลุ่มปรับปรุงดินเค็ม)
  [10] สุนันต์ หงษ์จันทร์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ กลุ่มปรับปรุงดินเค็ม)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University